CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

Tatiana Zachar Podolinská, Miroslav Tížik, and Juraj Majo

Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics, and Spatial Diversification

Tatiana Zachar Podolinská, Miroslav Tížik, and Juraj Majo, "Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics, and Spatial Diversification", Central European Journal of Contemporary Religion 3 (1, 2019): p. 1-33.

Religiosity represents a key temporal and spatial-based social phenomenon with great internal variability. In this paper, we focus on a selection of the most important indicators of this factor in Slovakian society. With the aid of temporal statistical data with some structural differences (such as age) in current society, we attempt to concentrate on the dynamics and great spatial diversification of denominational division in Slovakia. The Church and state relationship is another politically important factor which influences this social phenomenon. The variability of relationships within the social and political context and its transformations was a significant determinant influencing the religiosity and development of religious life. Moreover, even in today's mostly secularizing society, this relationship maintains its importance for the society. In the analysis of societal religiosity, we have to focus on the internal aspects of faith, measured by representative surveys that portray varieties of internal aspects of faith and their divergence from the censual measurement of denominational affiliation.

DOI: 10.14712/25704893.2019.1

Download PDF

References

Barnovský, M., "Gréckokatolícka cirkev a slovensko-rusínsko/ukrajinské vzťahy v 20. storočí", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 200-201.

Barnovský, M., and J. Pešek, Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953, Bratislava: Veda SAV 1997, 311 p.

Beňušková, Z., "Náboženstvo ako integračný a dezintegračný faktor v lokálnom dedinskom spoločenstve", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 235-252.

Bourdieu P., "Genčse et structure du champ religieux", Revue française de sociologie, 12 (3, 1971): p. 295-334.

Buchler, R. J., and G. Fatranová, "Z histórie slovenského židovstva", In Encyklopédia židovských náboženských obcí A-K, vol. 1, Bratislava, SNM, Múzeum židovskej kultury 2009.

Coranič, J., Dejiny gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939, Prešov: Prešovská univerizta, Gréckokatolícka teologická fakulta 2013, 415 p.

Čeplíková, M. (s.d.), Postavenie cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky [online], accessed [26.8.2019], available online at http://spcp.prf.cuni.cz/15-20/19-cepli.htm].

Ivantyšynová, T. (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, 266 p.

Ivantyšynová, T., "Od luteránstva k pravosláviu", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 41-48.

Fekete, Š., "Rozloženie vierovyznaní na Slovensku podľa sčítania ľudu z r. 1930 – mapa", In Hromádka, J., Všeobecný zemepis Slovenska, Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1943.

Halas, František X., "Sekularizace v první Československé republice a Svatý stolec", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 100-118.

Hamplová, D., "Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži?", Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (2, 2011): p. 297-323.

Holák, M., "Politický katolicizmus na Slovensku 1918-1939", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 164-81.

Hubenák, L., "Církve a náboženské společnosti v Československu 1918-1938", Prometheus – Časopis pre občiansku spoločnosť a humanismus III (4, 2007): p. 23-25.

Holec, R., "Slovenskí katolíci medzi národom a štátom", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 57-75.

Judák, V., and Š. Poláčik (eds.), Atlas katolíckej cirkvi na Slovensku. Bratislava: Lúč  2005, 269 p.

Kirschbaum, S. J., A History of Slovakia: The Struggle for Survival, New York: Palgrave Macmillan 1995, 350 p.

Keysar, A., "Religious/Nonreligious Demography and Religion versus Science: A Global Perspective", In P. Zuckerman and J. R. Shook (eds), The Oxford Handbook of Secularism, Oxford: Oxford University Press 2017, pp. 40-54.

Kodajová, D., "Jur Janoška v evanjelickej cirkvi a v národe", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, pp. 76-87.

Kmeť, N., "Katolícka cirkev a ľudovodemokratický štát", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, pp. 217-234.

Kosmin, B. A., and A. Keysar, Religion in a Free Market, Ithaca: Paramount Market Publishing 2006, 299 p.

Kowalská, E., Evanjelické a.v. společenstvo: Hlavné problémy jeho vývoja a fungovania v spoločnosti, Bratislava: VEDA SAV 2001, 220 p.

Krivý, V., "Hodnotové orientácie a náboženské prejavy slovenskej verejnosti v 90. rokoch", Sociológia 33 (1, 2001): p. 7-45.

Krivý, V., Kolektívne identity na súčasnom Slovensku, Bratislava: ÚEt SAV, SÚ SAV 2004, 90 p.

Krivý, V., V. Feglová and D. Balko, Slovensko a jeho regióny: Sociokultúrne súvislosti volebného správania, Bratislava: Nadácia Médiá 1996, 414 p.

Krivý, V. (ed.), Ako sa mení slovenská spoločnosť, Bratislava: Sociologický ústav SAV 2013, 417 p.

Kvasničková, A., "Náboženský život", In J. Sopóci et al., Slovensko v deväťdesiatych rokoch, osem pohľadov, Bratislava: Univerzita Komenského 2003, p. 229-308.

Kusendová, D., and M. Benža (eds.), Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburgkého vyznania na Slovensku, Liptovský Mikuláš: Tranoscius 2011, 176 p.

Lexicon universorum regni Hungariae locorum populosorum anno 1773 officiose confectum, Budapest: V. Hornyánszky 1920 (reprint), 335 p.

Lipták, Ľ.,  Changes of Changes: Society and Politics in Slovakia in the 20th Century, Bratislava: Historical Institute of Slovak Academy of Sciences 2002, 167 p.

Lopatková, Z., Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska, Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 2013, 77 p.

Lupčo, M., "Religiozita pravoslávnych veriacich v slovenskej spoločnosti", Kultúrne dejiny (1, 2011): p. 88-107.

Majo, J., "Vybrané charakteristiky transformácie religiozity na Slovensku v rokoch 1950-2001 vo vzťahu k sekularizácii", Geografický časopis 65 (3, 2013): p. 217-234.

Majo, J., and D. Kusendová, "Mapy národnostnej a náboženskej štruktúry obyvateľstva Slovenska podľa geografického lexikónu Uhorska (1851)", In Historické mapy: Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV 2005, p. 98-101.

Majo, J., and D. Kusendová, "Etnické a náboženské pomery Slovenska v polovici 19. storočia podľa geografického slovníka Uhorska od Eleka Fényesa z roku 1851", Historický časopis 55 (4, 2007): p. 739-748.

Majo, J., D. Kusendová and M. Benža (eds.), Náboženský atlas Slovenska, Bratislava: DAJAMA 2015, 64 p.

Michela, M., "Svätoštefanská tradícia na Slovensku v medzivojnovom období", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 119-127.

Očovský, Š., "Vývoj religióznej štruktúry obyvateľstva na Slovensku", Geografický časopis 45 (3, 1993): p. 217-234.

Pešek, J., "Slovensko-maďarské spory v reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku po druhej svetovej vojne", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 185-199.

Podolinská, T., "Religiozita v dobe neskorej modernity: Prípad Slovensko", Sociální studia (3-4, 2008): p. 51-84.

Podolinská, T., ""Quo vadis Domine?” K typológii súčasných náboženských a duchovných identít na Slovensku", Slovenský národopis 55 (2, 2007): p. 135-158.

Podolinská, T., V. Krivý and M. Bahna, "Religiozita: Slovensko a jeho susedia", In V. Krivý (ed.), Ako sa mení slovenská spoločnosť, Sociologický ústav 2013, p. 181-256.

Poláčik, Š., Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska, Bratislava: Chronos 2000, 150 p.

Purš, J., Atlas of Czechoslovak History, Praha: Ústřední správa geodézie a kartografie 1996, 238 p.

Sokolová, M., "Postoj evanjelickej cirkvi augsburského vyznania k otázke rozšírenia českobratskej cirkvi evanjelickej na územie Slovenska po roku 1918", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 128-143.

Svátková, I., "Reformovaná cirkev v 1918-1939 na Slovensku", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 144-153.

Škvarna, D., "Dva svety v jednej církvi", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 33-40.

Svátková, I., "Reformovaná cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1938", ", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 144-153.

Švagrovský, Š., "Vznik pravoslávia v Čechách a na Morave a biskup Gorazd", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 154-163.

Šprocha, B., and P. Tišliar, Lexikóny obcí pre územie Slovenska I.: Vybrané úradné lexikóny z rokov 1920-2002, Bratislava: Infostat 2009, 158 p.

Tížik, M., K sociológii novej religiozity, Bratislava: Univerzita Komenského 2006, 392 p.

Tížik, M., "Out of Civil Religion in Slovakia after 1993", In E. Révay and M. Tomka (eds.), Church and Religious Life in Post-Communist Societies, Pázmány Társadalomtudomány 7, Budapest: Piliscsaba 2007, p. 183-207.

Tížik, M., Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku: Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti, Bratislava: Sociologický ústav SAV 2011, 423 p.

Tížik, M., "Religion and National Identity in an Enlarging Europe", In Franz Höllinger and Markus Hadler (eds.), Crossing Borders, Shifting Boundaries: National and Transnational Identities in Europe and Beyond, Frankfurt-on-Main: Campus Verlag 2012, p. 101-123.

Tížik, M., "Religion and the State after the Fall of State Socialism in Central and Eastern Europe", In Religious Diversity Today: Experiencing Religion in the Contemporary World, vol. 3: Religion Transforming Societies and Social Lives, Santa Barbara: Praeger 2015, p. 169-202.

Tomka, M., Church, State, and Society in Eastern Europe, Washington: The Council for Research in Values and Philosophy 2005, 237 p.

Trapl, M., ""Kulturní boj" v nástupnických státech Rakousko-Uherska po roce 1918 s hlavním zřetelem k českým zemím", In Tatiana Ivantyšynová (ed.), Národ – cirkev – štát, Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV 2007, p. 91-99.

Wilkins-Laflamme, S., "Secularization and the Wider Gap in Values and Personal Religiosity between the Religious and Nonreligious", Journal for the Scientific Study of Religion 55 (4, 2016): p. 717-736.

Data Sources

For Censuses in Slovak Republic (Czechoslovakia) 1930, 2001, and 2011 see:

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011 [Denominational breakdown of the population of communes in Slovakia 1869-2011]
[online], SASD, EVS 1991, accessed [10. 7. 2019], available online  http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2011002

Štatistický lexikón obcí v krajine Slovenskej, Praha: Štátny úrad štatistický 1936, 249 p.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. Bývajúce obyvateľstvo podľa päťročných vekových skupín, podľa pohlavia a náboženského vyznania: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, Bratislava: Štatistický úrad 2001.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania, pohlavia a veku: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, Bratislava: Štatistický úrad SR 2011.

Other

Právne postavenie a ekonomické zabezpečenie registrovaných cirkví [online], Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, accessed [16.8.2019], available online at http://www.culture.gov.sk/vdoc/250/pravne-postavenie-a-ekonomicke-zabezpecenie-
registrovanych-cirkvi-a-nabozenskych-spolocnosti-2f.html
.

Slovenský archív sociálnych dát [online] [Slovak Archive of Social Data], accessed [10. 7. 2019], available online at http://sasd.sav.sk/sk.

International Social Survey Programme [online], accessed [10.7. 2019], available online at http://www.issp.org. 

EVS - Výskum európskych hodnôt 1991 [EVS - European Values Study 1991] [online], SASD, EVS 1991, accessed [10. 7. 2019], available online http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_1991001.

EVS - Výskum európskych hodnôt 1999 [EVS - European Values Study 1999] [online], SASD, EVS 1999, accessed [10. 7. 2019], available online at 
http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_1999002.

EVS - Výskum európskych hodnôt 2008 [EVS - European Values Study 2008] [online], SASD, EVS 2008, accessed [10. 7. 2019], available online http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2008001.

ISSP Náboženstvo 1998 [ISSP Religion 1998] [online], SASD, ISSP 1998, accessed [10. 7. 2019], available online 
http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_1998001.

Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003 [Collective Identities in Contemporary Slovakia 2003] [online], SASD, accessed [10. 7. 2019], available online http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2003001.

O svetonázorových postojoch  obyvateľov Slovenska 1968 [Word View Attitudes in Slovakia 1968] [online], SASD, SPOS 1968, accessed [10.7. 2019], available online http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_1968002.

Demokratickosť a občania na Slovensku [Democracy and Citizens in Slovakia], SASD, published 2014, accessed [10.7. 2019], available online at http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2014003.

.