CEJCR
 
   About the Journal
   Current Issue
   Archive
   For Authors
   Editorial board
   
   

David Václavík, Dana Hamplová, and Zdeněk Nešpor

Religious Situation in Contemporary Czech Society

David Václavík, Dana Hamplová, and Zdeněk Nešpor, "Religious Situation in Contemporary Czech Society", Central European Journal of Contemporary Religion 4 (2, 2018): p. 99-122.

The study deals with the analysis of the religious situation in Czech society after 1989. The starting point is the analysis of the broader historical and sociopolitical context. The study itself examines an analysis of the key census data from 1991, 2001, and 2011, together with the results of research explicitly focused on the religion and religious behavior of the Czech population. These are mainly international studies, such as the EVS, ISSP or AUFBRUCH, and Czech research in the field of DIN. The study also includes an identification of topics and problems that have not yet been sufficiently explored in the context of studying the relationship between religion and contemporary Czech society.

DOI: 10.14712/25704893.2018.6

Download PDF

References

Balík, Stanislav, and Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945–1989 [The Catholic Church in Czechoslovakia, 1945-1989], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007, 399 p.

Balík, Stanislav, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, and Marek Vlha, Český antiklerikalismus: Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938 [Czech Anticlericalism: Sources, Topics, and Shape of Czech Anticlericalism, 1848-1938], Praha: Argo 2015, 490 p.

Froese, Paul, “Secular Czechs and Devout Slovaks: Explaining Religious Differences”, Review of Religious Research 46 (3, 2005): p. 269-83.

Froese, Paul, and Steven Pfaff, “Explaining the Religious Anomaly: A Historical Analysis of Secularization in Eastern Germany”, Journal for the Scientific Study of Religion 44 (4, 2005): p. 397-422.

Greeley, Andrew M., Religion in Europe at the End of the Second Millennium: A Sociological Profile, New Brunswick: Transaction Publishers 2003, 252 p.

Hamplová, Dana, Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti: Mezinárodní srovnání na základě empirického výzkumu ISSP [Religion and the Supernatural in the Society: International Comparison Based on the ISPP Survey], Praha: Sociologický ústav AV ČR 2000, 60 p.

Hamplová, Dana, „Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity“ [„What Do the Czechs Believe in: The Dimensions of Contemporary Czech Religiosity“], Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (4, 2008): p. 271-294.

Hamplová, Dana, Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí [Religion and the Czech Society on the Threshold of the Third Millennium], Praha: Karolinum 2013, 151 p.

Hamplová, Dana, and Zdeněk R. Nešpor, „Invisible Religion in a ‚Non-believing‘ Country: The Case of the Czech Republic“, Social Compass 56 (4, 2009): p. 581-597.

Hamplová, Dana, and Blanka Řeháková, Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství [Czech Religiosity at the Dawning of the Third Millennium: Results of the International Social Survey Program ISPP 2008 – Religion], Praha: Sociologický ústav AV ČR 2009, 139 p.

Havelka, Miloš, et al., Víra, kultura a společnost: Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století [Belief, Culture, and Society: Religious Cultures in the Czech Lands of the 19th and 20th Century], Červený Kostelec: P. Mervart 2012, 520 p.

Havlíček, Tomáš, and Martina Hupková, „Sacred Structures in the Landscape: The Case of Rural Czechia“, Scottish Geographical Journal 129 (2, 2013): p. 100-121.

Heelas, Paul, Linda Woodhead et al., The Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way to Spirituality, Oxford: Blackwell 2005, 224 p.

Kabele, Jiří, „Filipovští evangelíci a svět před koncem druhého tisíciletí.“ [“The Protestants of Filipov and the World at the End of the Second Millennium”], in Josef Kandert (ed.), Jihomoravský venkov po socialismu. Filipovsko na konci devadesátých let 20. století (Filipov III.), Praha: Matfyz Press 2004, p. 20-57.

Lužný, Dušan, and Jolana Navrátilová, “Religion and Secularisation in the Czech Republic”, Czech Sociological Review 9 (1, 2001): p. 85-98.

Lužný, Dušan, Zdeněk R. Nešpor, et al., Náboženství v menšině: Religiozita a spiritualita v současné české společnosti [Religion in Minority: Religiosity and Spirituality in the Contemporary Czech Society], Brno, Praha: Masarykova univerzita, Malvern 2008, 206 p.

McGrath, Alister E., The Future of Christianity, Oxford: Oxford University Press 2002, 184 p.

Müller, Olaf, „Secularization, Individualization, or (Re)vitalization?: The State and Development of Churchliness and Religiosity in Post-Communist Central and Eastern Europe“, Religion and Society in Central and Eastern Europe 4 (1, 2011): p. 21-37.

Nešpor, Zdeněk R., Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu [Evolution of the Czech Sociology of Religion in the International and Interdisciplinary Context], Praha: Scriptorium 2008, 429 p.

Nešpor, Zdeněk R., Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska [The Encyclopedia of the Modern Protestant and Old Catholic Churches of Bohemia, Moravia and Czech Silesia], Praha: Kalich 2009, 561 p.

Nešpor, Zdeněk R., „Der Wandel der tschechischen (Nicht-)Religiosität im 20. Jahrhundert im Lichte soziologischer Forschungen.“ Historisches Jahrbuch 129 (2009): p. 501-532.

Nešpor, Zdeněk R., et al., Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? [Religion in the 19th Century: Century of the Churches or the Birth of Czech Atheism?], Praha: Scriptorium 2010, 324 p.

Nešpor, Zdeněk R., Příliš slábi ve víře: Česká ne/religiozita v evropském kontextu [Too Weak in Faith: Czech Non/Religiosity in the European Context], Praha: Kalich 2010, 214 p.

Nešpor, Zdeněk R., and Zdeněk Vojtíšek, Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice [Encyclopedia of Small Christian Churches in the Czech Republic], Praha: Karolinum 2015, 655 p.

Nešporová, Olga, „Believer Perspectives on Death and Funeral Practices in a Non-believing Country“, Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (6, 2007): p. 1175–1193.

Nešporová, Olga, and Zdeněk R. Nešpor, “Religion: An Unsolved Problem for the Modern Czech Nation”, Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45 (6, 2009): p. 1215-37.

Nešporová, Olga, „Everprivate Grief in Public Space: Roadside Memorials in the Czech Republic,“ in Marius Rotar and Adriana Teodorescu (eds.), Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2011, p. 331-350.

Nešporová, Olga, O smrti a pohřbívání [On Death and Burials], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2013, 351 p.

Piškula, Jiří, Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [History of the Church of the Seventh Day Adventists in Bohemia, Moravia and Silesia], Praha: Advent, Orion 2009, 202 p.

Pollack, Detlef, „The Change in Religion and Church in Eastern Germany After 1989: A Research Note“, Sociology of Religion 63 (3, 2002): p. 373-87.

Protero, Stephen, Religious Literacy, New York: HarperOne 2008, 371 p.

Prudký, Libor, Církve a sociální soudržnost v naší zemi [Churches and the Social Cohesion in Our [Czech] Country], Praha: FSV UK 2005, 89 p.

Prudký, Libor, Inventura hodnot [The Stocktaking of Values], Praha: Academia 2009, 341 p.

Rabušic, Ladislav, and Jana Hamanová, Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 [Values and Attitudes in the Czech Republic, 1991-2008], Brno: Masarykova univerzita 2009, 324 p.

Remmel, Atko, „Ambiguous Atheism: The Impact of Political Changes on the Meaning and Reception of Atheism in Estonia“, in Roberto Cipriani and Franco Garelli (eds.), Sociology of Atheism, Leiden: Brill 2016, p. 233-251.

Ryšavý, Dan, „‘Berani‘ – sociální historie evangelického sboru“ [“‘Berani’ – A Social History of a Protestant Congregation”], in Filipov II: Informatoria katedry sociologie ISS FSV UK v Praze, Praha: FSV UK 1999, p. 187-202.

Schulze Wessel, Martin, and Martin Zückert (eds.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München: Oldenbourg 2009, 942 p.

Smith, Tom W., “Beliefs about God across Time and Countries“, in Insa Bechert and Markus Quandt (eds.), ISSP Data Report: Religious Attitudes and Religious Change, Köln: GESIS 2013, p. 13-28.

Spalová, Barbora, Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách [God Knows Why: A Study of Memories and Power Regimes in the Christian Churches of the North Bohemia], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2012, 417 p.

Tichý, Radek, „Lidé, skupiny a praktiky v české katolické církvi 1997-2005“ [“People, Groups, and Practices in the Czech Catholic Church, 1997-2005”], Pražské sociálně vědní studie, SOC-015 (2008): p. 3-33.

Tomka, Miklós, and Paul M. Zulehner, Religion und Kirchen in Ost (Mittel) Europa, Ostfildern: Schwabenverlag 2008, 208 p.

Václavík, David, Náboženství a moderní česká společnost [Religion and the Modern Czech Society], Praha: Grada 2010, 243 p.

Váně, Jan, „Výzkumy věnující se podobám religiozity v České republice po roce 1989“ [“Surveys of the Different Religiosities in the Czech Republic after 1989”], in Jindřich Krejčí and Yana Leontiyeva (eds.), Cesty k datům: Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice, Praha: Sociologické nakladatelství 2012, p. 354-376.

Váně, Jan, and Martina Štípková, “The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia”, Sociologický časopis/Czech Sociological Review 49 (3, 2013): p. 403-25.

Vido, Roman, David Václavík, and Antonín Paleček, „Czech Republic: The Promised Land for Atheists?“ in Roberto Cipriani and Franco Garelli (eds.), Sociology of Atheism. Leiden: Brill 2016, p. 201-232.

Voas, David, “The Rise and Fall of Fuzzy Fidelity in Europe”, European Sociological Review 25 (2, 2009): p. 155-68.

Vojtíšek, Zdeněk, Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství [Encyclopedia of Religions and Religious Movements of the Czech Republic: Religions, Churches, Cults, Spiritual Communities], Praha: Portál 2004, 462 p.

Wohlrab-Sahr, Monika, “‘Forced’ Secularity?: On the Appropriation of Repressive Secularization”, Religion and Society in Central and Eastern Europe, 4 (1, 2011): p. 63-77.

Zrinščak, Siniša, “Generations and Atheism: Patterns of Response to Communist Rule Among Different Generations and Countries”, Social Compass 51 (2, 2004): p. 221-34.

.